Privacyverklaring Ledenservice ZuidZorg 2024

Ledenservice ZuidZorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. We streven er naar uw persoonlijke gegevens te beschermen. In dit document leest u hoe wij dat doen en hoe wij omgaan met uw gegevens. Hierbij zijn onze speerpunten als volgt:

  • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dat doen.
  • We wisselen uw gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een dienst of voor het versturen van de nieuwsbrief of ledenpas.
  • We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken.
  • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Gegevens voor lidmaatschap
Bij het aangaan van het lidmaatschap vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken: Naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, burgerlijke staat en IBAN-nummer. Tevens vragen wij u of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze gegevens hebben wij nodig om voor onze bedrijfsvoering en om goed met u te kunnen communiceren. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Het kan zijn dat wij voor specifieke activiteiten of diensten aanvullende persoonsgegevens nodig hebben. Of persoonsgegevens van niet-leden, die bijvoorbeeld als metgezel meedoen aan een activiteit. Deze gegevens vragen we dan bij u of de niet-leden op en we bewaren deze alleen zolang dat nodig is voor het verlenen van organiseren van die activiteiten of het verlenen van die diensten. Als wij die informatie langer willen bewaren zullen we daarvoor toestemming vragen van u of de niet-leden. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens leggen wij vast in ons verwerkingsregister.

Beveiliging van uw gegevens
Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Uw privacy en de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Hierbij houden we rekening met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Genomen maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Indien externe partijen in onze opdracht persoonsgegevens verwerken dan hebben we in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over privacy en informatiebeveiliging.

Digitale nieuwsbrief
Bij het aangaan van het lidmaatschap bij Ledenservice ZuidZorg kunt u aangeven of u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden wilt worden van onze diensten. Indien u dat aangegeven heeft sturen wij u periodiek informatie die voor u interessant zou kunnen zijn. Bij elke nieuwsbrief geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief, maar wij hopen dat u gebruik wilt blijven maken van de voordelen, acties en evenementen die wij u aanbieden.

Activiteiten
Regelmatig organiseren wij activiteiten voor de leden. Organisatorisch is het voor ons van belang om te weten wie er deelnemen. Bovendien willen we u van informatie voorzien over de tijd en plaats en u vlak voor het evenement een herinnering sturen. Hiervoor zullen wij dus uw gegevens gebruiken. Ook als we ooit prijsvragen uitzetten en u degene bent die wint, zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Contact met onze medewerkers
Iedere werkdag staan onze medewerkers klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Onze medewerkers kunt u via verschillende kanalen bereiken waaronder de telefoon, e-mail en sociale media. Als u via sociale media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Als u een vraag of klacht heeft, kan het zijn dat we een aantal gegevens van u nodig hebben. Denk hierbij aan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze gegevens ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht. Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de gegevens nog 5 jaar. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later nogmaals nodig blijkt te hebben.

Sociale media
Ledenservice ZuidZorg maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en diensten. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit Ledenservice ZuidZorg verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Links naar andere websites
Op www.ledenservicezuidzorg.nl staat een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van één van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Uw mening telt
Om als Ledenservice ZuidZorg zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen en behoeften van de leden, zullen zij in kaart moeten hebben wat de wensen en behoeften zijn. Daarom versturen regelmatig enquêtes naar onze leden om na te gaan of ze tevreden zijn over diensten waarvan ze gebruik hebben gemaakt. Belangrijk om te weten is dat we de uitkomsten van de onderzoeken anonimiseren en 5 jaar bewaren.

Externe partijen
In een aantal gevallen verstrekken we uw gegevens aan externe partijen. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld voor het versturen van de nieuwsbrief of ledenpas. Voor sommige activiteiten hebben we bijvoorbeeld extra hulp nodig. In dat geval delen we uw gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. Het komt ook voor dat wij persoonsgegevens delen met externe partijen die collectiviteitskortingen aanbieden. Dit doen we om de rechtmatigheid van de aanspraak op de korting te controleren. We delen in alle gevallen alleen de strikt noodzakelijke gegevens. We zullen uw gegevens nooit aan andere partijen doorverkopen.

Uw gegevens wijzigen of wissen
Als u graag wil weten welke gegevens we van u hebben, kunt u dat aan ons vragen via onderstaande contactgegevens. Mochten bepaalde gegevens van u niet kloppen, dan kunnen we deze voor u wijzigen. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wissen. Als u eerder toestemming heeft gegeven uw gegevens te bewaren, kunt u deze weer intrekken. In een aantal gevallen kunt u ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming. In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, omdat we uw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat van ons.

Wij geven uiterlijk binnen een maand gevolg aan uw verzoek. In bepaalde gevallen kan deze termijn verlengd worden met twee maanden. Wij zullen u hier dan over informeren. Het verstrekken van de in deze paragraaf bedoelde informatie, de communicatie erover en het treffen van de maatregelen is kosteloos. Indien uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter, mogen wij:

  • a. een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
  • b. weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

We zullen dan de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aantonen.

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, melden wij dit dit zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur na hiervan kennis te hebben genomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De inbreuken in verband met persoonsgegevens houden we bij in een overzicht, met inbegrip van de feiten omtrent die inbreuk, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Die documentatie stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in staat de naleving van te controleren.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
We zijn, zoals gesteld in de AVG, niet verplicht om een FG aan te stellen. Wel hebben we een medewerker aangesteld als privacy- en beveiligingscoördinator. Deze medewerker heeft de regie op dit onderwerp en heeft de mogelijkheid om met een externe FG te overleggen.

Hoe om te gaan met verdachte e-mails en berichten?
Twijfelt u over de echtheid van een e-mail, bericht of (win)actie van Ledenservice ZuidZorg, neem dan contact met ons op. Op veiliginternetten.nl vindt u meer informatie over wat u kunt doen en laten om veilig te internetten.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mailadres info@ledenservicezuidzorg.nl, telefoon 085 822 07 60 of door een brief te sturen naar:

Ledenservice ZuidZorg
(Gebouw Microlab)
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Wat is Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is een zelfstandige vereniging die er is voor en door onze leden. We zetten ons in op het gebied van welzijn en zelfredzaamheid.

Dit doen we door het voorzien van informatie en kennis, het organiseren van activiteiten en het aanbieden van een relevant ledenpakket.